public bool resizeTextForBestFit ;

説明

テキストが自動でサイズ変更できるようにするか。