Version: 2017.3
public Matrix4x4 transpose ;

描述

返回此矩阵的转置(只读)。

转置矩阵是原始矩阵的列与行交换的 矩阵(即,沿主对角线翻转)。因此,如果原始矩阵如下所示。

 1  2  3  4
   5  6  7  8
   8 10 11 12
  13 14 15 16

...转置矩阵如下。

 1  5  8 13
  2  6 10 14
  3  7 11 15
  4  8 12 16