Version: 2022.2
UV1 位置 (Position as UV1)
可选基类 (Selectable Base Class)

交互组件

UI 系统中的交互组件用于处理交互,例如鼠标或触摸事件以及使用键盘或控制器进行的交互。

UV1 位置 (Position as UV1)
可选基类 (Selectable Base Class)