Version: 2017.1
public static AlbedoSwatchInfo[] albedoSwatches ;

描述

Will return an array of AlbedoSwatchInfo.

基于物理的渲染验证工具有将针对其验证材质的一组内置反照率值。每个游戏都可能有要针对其进行验证的不同反照率值。此属性将使用一组特定于用户的数据重载默认反照率值。有关反照率样本信息,请参阅 AlbedoSwatchInfo。另请参阅 DrawCameraMode.ValidateAlbedoDrawCameraMode.ValidateMetalSpecular,了解有关如何启用验证工具的信息。