public LightBakingOutput bakingOutput ;

설명

This property describes the output of the last Global Illumination bake.