public static void DeleteKey (string key);

説明

設定情報から key と対応する値を削除します。