Light.RemoveCommandBuffer

切换到手册
public void RemoveCommandBuffer (Rendering.LightEvent evt, Rendering.CommandBuffer buffer);

参数

evt渲染期间何时执行命令缓冲区。
buffer要执行的缓冲区。

描述

从指定位置的执行中删除一个命令缓冲区。

如果同一缓冲区在此光源事件上添加多次,均会被删除。

另请参阅:CommandBufferRemoveCommandBuffersRemoveAllCommandBuffersAddCommandBufferGetCommandBuffers